อย่าให้คำว่า "ปล่อยวาง" มาทำให้ตนกลายเป็นคนไร้คุณค่า


อย่าให้คำว่า "ปล่อยวาง" มาทำให้ตนกลายเป็นคนไร้คุณค่า คำว่าปล่อยวางในทางธรรม คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น วางความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ได้ไม่ให้ยึดมั่นในคุณธรรมความดี หาไม่แล้ว พระพุทธองค์จะทรงสอนหลักศีล และคุณธรรมต่าง ๆ ให้ปฏิบัติทำไม . เกิดบนแผ่นดินสยาม ต้องมีจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ประเทศชาติสถาบันมีภัย ก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหา หากทำอะไรที่ดีกว่าบ่นไม่ได้ ก็สวดมนต์เพื่อชาติบ้านเมืองก็ยังดี ดีกว่า ทำนิ่งเฉย ไม่รับรู้ ไม่รับฟัง ท่องแต่คำว่า เรื่องการเมืองอย่าไปยุ่ง ปัญหาที่เกิดไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมือง แต่เป็นวิกฤตของชาติบ้านเมือง ส่งผลโดยตรงต่อสถาบันกษัตริย์ ที่สร้างชาติและมีพระคุณอันใหญ่หลวง . เราจึงต้องรับรู้ ต้องมีส่วนร่วม เพื่อช่วยปกป้องและแก้ไขในวิสัยของตน เพราะคือการแสดงความกตัญญู หากปฏิบัติธรรมแล้วกันตัวเองออกไปสิ้นเชิง ไม่เกื้อกูลโลก แล้วการมีธรรมจะมีประโยชน์อันใด

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 21 พฤศจิกายน 2020