สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์13 ตุลาคม 2559 วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจอาลัยรักของปวงประชาชนคนไทยทั่วประเทศและที่อาศัยในต่างแดน อย่างยากที่จะบรรยายความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือได้ มีแต่น้ำตาพร่างพรูไหลออกมาอาบสองแก้มนองหน้า คนไทยกอดพระบรมฉายาลักษณ์ หลั่งน้ำตาร้องไห้สะอึกสะอื้นปานประหนึ่งจะขาดใจเสียให้ได้ . กาลเวลาผ่านไปจากวันที่ประเทศชาติและคนไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ผู้ที่คนทั้งแผ่นดินเคารพรักเทิดทูนเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในฐานะพ่อของแผ่นดิน วันนี้คนไทยทุกคนก็ยังคงน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านมิสร่างซา ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิได้ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อย มิทรงคำนึงถึงความสำราญส่วนพระองค์ . เสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งไม่ว่าจะต้องทรงปีนเขา บุกป่าลุยน้ำ กรำแดดฝน ก็มิทรงย่อท้อยากลำบากแค่ไหนก็เสด็จฯไปเมื่อทรงทราบว่าราษฎรของพระองค์ทุกข์ยากลำบากขาดแคลนเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตทั้งนี้เพื่อที่จะทรงสร้างประโยชน์สุขดับทุกข์เข็ญให้แก่ประชาชนที่ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่าคือลูกๆของพระองค์นั่นเองทรงปฏิบัติพระองค์อย่างนี้ต่อเนื่องนับ 70 ปีตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชตราบเสด็จสวรรคต . วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วันเสด็จสวรรคตเวียนมาบรรจบครบ 4 ปี คนไทยทุกคนยังน้อมรำลึกถึง รู้สึกอย่างเดียวกันว่าทรงสถิตย์อยู่ในใจ ตลอดเวลา 70 ปีที่ทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่ดีมีสุขด้วยความพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานไว้ทั่วทุกภูมิภาคเป็นต้นแบบที่จะน้อมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเองได้ ทั้งแบบอย่างการใช้ทรัพยากรป่าทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดินโดยเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันรวมแล้วเกินกว่า 4,500 โครงการ การเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกท้องถิ่น เพื่อที่จะได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ดำรงชีวิตมีความเป็นอยู่สุขหรือทุกข์เพียงใดปัญหาเกิดจากอะไร และทรงเยี่ยมเยียนเป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่พสกนิกร . ด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว คนไทยจึงมีความรู้สึกตรงกันว่าพระองค์ทรงเป็นดั่งพ่อและเป็นพ่อที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกเพื่อลูกๆคนไทยทุกคน จะหาพ่อคนใดในโลกเสมอเหมือนมิมีอีกแล้ว เพื่อลูกอยู่ดีพออยู่พอกินพอเพียง ประเทศชาติเจริญงอกงามตามวิถีดีงามแห่งวัฒนธรรมประเพณีไทยนำมาซึ่งความสุขสงบอย่างยั่งยืน เมื่อดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นแบบอย่าง . แม้วันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต 4 ปีแล้ว ไม่ว่าทุกวันนี้จะมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบสุขบ้างเล็กน้อย แต่ด้วยรากเหง้าความเป็นไทย ด้วยจิตที่เคารพรักชาติ ศาสนา และคุณความดีงามเอนกอนันต์ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงประทานไว้ให้กับบุคคลในชาติ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ยังคงชัดเจน เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยให้มีความรักสามัคคี รักในเอกราชความเป็นไท ด้วยพระบารมีของพระองค์ที่แม้เสด็จสวรรคตแล้วแต่ความดีงามที่สถิตย์ในแผ่นดินไทย ยังปกปักรักษาคนไทยและประเทศชาติให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ . ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่าน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยการปฏิบัติบูชา ภาวนาชำระจิตให้บริสุทธิ์ ในช่วงเวลา 20:00-22:00 หรือช่วงที่ท่านสะดวก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ร่วมกัน .. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานเพจ 5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล

บทความโดย: คุณนุชษรา ตุ่นเฮ้า 13 ตุลาคม 2563