วันปิยมหาราช


"King Chulalongkorn Memorial Day" (Please see English below) . “พระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ทรงเลิกทาส สร้างความเป็นไท ให้ทุกคนเท่าเทียมกัน . ย้อนกลับไปในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงเวลานั้นหัวใจของพสกนิกรชาวไทยคงแตกสลาย ยังความโศกเศร้าแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดิน เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความวิปโยคจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต . พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญหลากหลายประการ นำพาประเทศไทยสู่ความเจริญรุ่งเรือง สร้างความเป็นไท และความทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบจนทุกวันนี้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” . พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. 2411 ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัตินานถึง 42 ปี ตลอดช่วงเวลาที่ครองราชย์นับเป็นยุคสมัยแห่งการปฏิรูปในทุกด้าน ทั้งในส่วนที่สืบสานพระบรมราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงพระราชดำริขึ้นใหม่ในรัชสมัย ทรงมีพระราชกรณียกิจมากล้นเกินคณา ทำให้แผ่นดินไทยเป็นไทจนถึงทุกวันนี้ . พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ ที่พสกนิกรชาวไทยจดจำมิรู้ลืม มีหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี “การเลิกทาส” คืนอิสรภาพของมวลประชาสู่ความเป็นไท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า “การมีทาสเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของบ้านเมือง” ทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ว่าจะต้องเลิกทาสให้สำเร็จให้จงได้ . แต่การที่พระองค์จะทรงทำการเลิกทาสถือว่าเป็นเรื่องยากลำบาก ด้วยทาสนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ อีกทั้งเจ้านายที่เป็นใหญ่ในสมัยนั้นมักมีข้ารับใช้ เมื่อไม่มีทาสบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่พอใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาแล้ว พระองค์ทรงตราพระราชบัญญัติทาส เรียกว่า “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124” ซึ่งเป็น พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นบังคับใช้ทั่วพระราชอาณาจักร ใน พ.ศ. 2448 เพื่อกำหนดเรื่องทาสในเรือนเบี้ยให้เป็นไปอย่างเด็ดขาด ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศว่าด้วยเรื่องเกษียณอายุลูกทาสลูกไท โดยกำหนดให้เด็กที่เกิดจากพ่อหรือแม่ที่เป็นทาส ไม่จำเป็นต้องเป็นทาสอีกต่อไป ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน และได้ใช้เวลาเพียง 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไปโดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อ . ด้านการป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ โดยผู้นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑลเทศาภิบาล จังหวัดและอำเภอ และได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะเสนาบดีและกรมโยธาธิการสำรวจเส้นทาง เพื่อวางรากฐานการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปภูมิภาคต่าง ๆ . พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระปรีชาสามารถอย่างสุดพระกำลังในการรักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ ทั้งการยอมเสียดินแดนบางส่วน การเสด็จประพาสในประเทศ บ้างทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนบ้าง ปลอมเป็นขุนนางบ้าง ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อเสด็จดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั้งเสด็จประพาสยุโรป เพื่อนำความเจริญมาสู่บ้านเมือง ทั้งการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา รถไฟ รถราง การแพทย์ การศึกษา ระเบียบแบบแผนการปกครองประเทศอย่างมากมาย... . “สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงพัฒนาชาติเข้าสู่ความเป็นสากล ทรงเลิกทาส ทรงปกป้องไทยให้พ้นจากยุคล่าอาณานิคม ให้พ้นเล่ห์เหลี่ยมของฝรั่งเศสที่คิดจะยึดไทยทุกวิถีทาง พระองค์ทรงเสียพระทัยจนแทบมิอยากจะมีพระชนม์อยู่ หากต้องเสียชาติบ้านเมืองให้ตกเป็นเมืองขึ้นของเขา... เจ้ารู้หรือไม่ ว่ากษัตริย์ไทยต้องผ่านวิกฤตอะไรมาบ้าง

ไม่ว่าใคร จะเรียกระบอบการปกครองว่าคืออะไร แต่ระบอบที่สำคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์ คือคุณธรรมอันว่าด้วย...ความสำนึกกตัญญู จำไว้นะลูก ความกตัญญูกตเวทิตา คือเครื่องหมายของคนดี เจ้าอยากมีเครื่องหมายเช่นใด ในการมีชีวิตอยู่ของเจ้า”

คำสอนบางส่วนจากโพสต์ “ระวังติดบ่วง” 5 เมษายน 2019 จากอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ . ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ด้วยจิตกตัญญูรู้คุณแห่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยปฏิบัติบูชา ภาวนาชำระจิตให้บริสุทธิ์ ในช่วงเวลา 20:00-22:00 น. หรือช่วงที่ท่านสะดวก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ร่วมกัน . น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล 23 ตุลาคม 2563 . อ้างอิง สามมหาราช ฉบับพิเศษ ในหลวงพระชนมายุครบ 60 พรรษา จดหมายเหตุ พระราชประวัติรัชกาลที่ 1-9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ________ King Chulalongkorn Memorial Day . “Phra Piyamaharaj” means the King who is greatly beloved by all people. Back to 23rd October 1910, all Thais were devastated, sadness overwhelmed all around the country. It was another day of enormous loss when King Rama V of Chakri Dynasty passed away at Amphorn Satharn Villa in Dusit Palace. With his incomparable benevolence, he had performed so many important royal duties. He brought prosperity, liberation and equality to Thailand. He is the beloved and greatly respected King for Thais and foreigners. Thus, he was named “Somdej Phra Piyamaharaj” meaning the King who is greatly beloved by all people.

King Rama V was a son of King Rama IV. He was born on 20th September 1853. He succeeded to the throne on Thursday, the full moon day of 11th lunar month in 1868 and stayed on the throne for 42 years. Through that time, the country had been reformed in every field. He not only carried on royal duties of King Rama IV, but he had performed many royal duties for Thailand to remain independent until nowadays.

There are so many important unforgettable royal duties of King Rama V. For example, he issued the “Slave Abolition Act” since he thought that slavery obstructed the progress of the country. Thus, he strongly determined to abolish slavery, giving liberty and equality to Thai people.

However, it was a very difficult task since slavery had occurred long time ago. The rich noblemen who owned slaves might be dissatisfied and could create chaos as happened in other country at that time. The Slave Act R.E 124 was enforced throughout Thailand in 1905, setting the rule for household slaves, slave’s retirement and offspring of slaves. With his great competence, the whole process took only 37 years to complete without any bloodshed.

To protect the country from French colonization and British Empire, there was an announcement for freedom of religion in the country. Christians and Muslims could freely practice according to their belief. In addition, European systems had been adopted in Thailand such as banknotes and coins, administrative system for province and district. The King also ordered the Chancellors and the Public Works Department to explore the route to lay the foundation for railway system from Bangkok to different regions.

King Chulalongkorn had used his fullest efforts, to the best of his ability, to save the nation from the crisis. He even had to give up some territories in exchange for the independence. He travelled around the country, sometimes disguising himself as a commoner or a nobleman, in order to see the way his people lived. Also, he visited Europe to bring modern development to the country such as public utilities; electricity, water supply, railway and tram system, medical, education and various national formalization schemes.

“Somdej Phra Piyamaharaj had developed the country into international standard, ended slavery, protected the country from colonialism, and warded off the trick of France that tried every way to occupy Thailand. He was in so much grief that he no longer wanted to live if the country became under colonization…Do you know what crises the Thai Kings had to go through?

No matter what the regime is called, the most important regime in humanity is the virtue of gratitude. Remember this…Gratitude is the mark of good people. What kind of mark would you like to have in your life?” This is part of the teaching from the post “Be Cautious to Avoid Getting Trapped” on April 5, 2019 by Master Acharavadee Wongsakon, in order to honor His Majesty’s greatest kindness.

To commemorate the greatest benevolence of King Chulalongkorn with our gratitude for the Nation, Religion and Monarch, may we invite Thai people to practice meditation to purify the mind during 20:00 hrs. – 22:00 hrs. or at your convenient time to pay homage to His Majesty together.

With our gratitude for His Majesty’s greatest benevolence. Administration team, 5000s Magazine with Master Acharavadee Wongsakon

23 October 2020 . Reference: The Three Greats of Ratanakosin, a special edition for the 60th Anniversary of His Majesty King Rama IX Archives of King Rama I - IX of Rattanakosin Translators: Wisuwat Sutthakorn, Krittiya Teerachaichayut