ประกาศปิดกองทุน และแจ้งผลการช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติกองทุนประทังชีพเพื่อเพื่อนร่วมแผ่นดิน โดยอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล และมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ขอประกาศปิดกองทุน และแจ้งผลการช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติ โดยกองทุนมียอดบริจาครวมทั้งส้ิน 15,378,117 บาท เป็นยอดที่สิ้นสุด ณ วันที่​ 7 พ.ค.2563 และสามารถส่งกล่องยังชีพทั่วประเทศไทย จำนวน 15,000 กล่อง และโอนเงินช่วยฉุกเฉินรายละ 500 บาท 9,318 ราย .. มูลนิธิฯ ได้ประกาศเปิดกองทุนมาตั้งแต่วันที่​ 4 เมษายน 2563 เพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องร่วมชาติในภาวะวิกฤตโควิด - 19 ที่มีการปิดประเทศจนพี่น้องร่วมชาติได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่งไปทุกหย่อมหญ้า บัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่มูลนิธิจะปิดรับบริจาค จึงขอยุติการดำเนินงานกองทุนประทังชีพ อย่างเป็นทางการ โดยหากยังมียอดเงินบริจาคคงเหลือ หรือมีผู้บริจาคสมทบมาโดยไม่ทราบว่ามีการปิดกองทุนแล้ว กองทุนจะขยายเวลาในการโอนเงินช่วยฉุกเฉินต่อไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2020 หลังจากนั้นจะพิจารณาโอนเงินบริจาคดังกล่าวที่อาจเข้ามาภายหลัง ที่ระบุว่าเป็นการโอนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ไปสมทบกับหน่วยงานอื่นๆที่อาจมี เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือต่อไป หรือหากมีช่องทางใดที่เหมาะสมกว่า ก็จะพิจารณาแนวทางนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก .. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค มอบความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยพรให้ท่านประสบความสุข ความสำเร็จ และมีความเจริญยิ่งในธรรมด้วยเทอญ .. มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2020

..*Up date วันที่​ 2 พฤษภาคม 2020 *** ***** กองทุนยังชีพเพื่อเพื่อนร่วมแผ่นดิน โดยอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล และมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ยอดส่งความช่วยเหลือ 20,000 ราย/ ครัวเรือน ทั่วประเทศ เป็นกล่องยังชีพ 15,000 กล่อง โอนเงินช่วยฉุกเฉิน 500.- จำนวน 3,000 ราย .. มูลนิธิยุติการส่งกล่องยังชีพแล้ว จะเหลือเป็นการช่วยในส่วนของการโอนเงินช่วยฉุกเฉิน 500 บาท เท่านั้น และจะปิดรับบริจาคในวันที่​ 4 พฤษภาคม 2020 ปิดกองทุนและยุติการช่วยเหลือโดยสิ้นเชิงในวันที่​ 8 พฤษภาคม 2020 ** มูลนิธิขอประการหยุดรับรายชื่อ เนื่องจากมีผู้ขอรับมาต่อเนื่องมากว่า 150,000 รายแล้ว **** มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เป็นมูลนิธิด้านธรรมะ ไม่มีความข้องเกี่ยวกับการเมืองใดทั้งสิ้น เป็นการให้ทานด้านมนุษยธรรม**** #กองทุนประทังชีพเพื่อเพื่อนร่วมแผ่นดิน มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เลขที่ 3/11-12 ถ.เดโช แขวงสุริยวงศ์​ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร.02 634 7461 www.schooloflifethailand.org5 views