การเคารพผู้พึงเคารพ เป็นบุญในพระพุทธศาสนา


..

การกระทำที่จะเกิดเป็นบุญกุศลในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ 10 ประการ สามข้อแรก คือ ทาน ศีล ภาวนา บุญข้อที่ 4 คือ การเคารพบุคคลผู้พึงเคารพ ข้อสุดท้ายคือการมีสัมมาทิฐิ ในข้อการเคารพที่เกิดเป็นบุญ ประกอบด้วยเคารพโดยวัยวุฒิ คือเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าตน โดยชาติวุฒิ คือเคารพในบุญกุศลเก่าของท่าน ที่ทำให้ได้มีชาติกำเนิดสูงส่ง และเคารพโดยคุณวุฒิอันหมายถึงเคารพผู้มีคุณธรรม .. การเคารพนอบน้อมต่อบุคคล 3 ประการจักเกิดเป็นบุญหนุนชีวิต ให้เป็นผู้มีเกียรติ มีฐานะ มีโอกาส อีกทั้งความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง แม้เมื่อต้องประสบวิบากกรรมเก่าใดบ้างในบางโอกาส แต่บุญนี้ก็จะเป็นเครื่องหนุนชีวิตขึ้นมาได้ทุกครั้ง .. ความกตัญญูกตเวที เป็นจิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ หากสิ้นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเสียแล้ว ก็ไม่ใช่มนุษย์ เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้ เพื่อทำตนให้ตกต่ำไปเรื่อยๆ จนอาจสิ้นโอกาสได้ความเป็นมนุษย์อีกในภพภูมิต่อไป คุณธรรมทั้งปวง จึงเป็นกุศลและเป็นสง่าราศีแก่ชีวิตสืบไป .. อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 5 ธันวาคม 2020