• เพื่อสอนให้เยาวชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิต มองโลกอย่างถูกต้อง

 • เข้าใจปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวัย การพัฒนาวิธีคิด เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันทางปัญญา

 • มิให้เลือกทางเดินชีวิตที่ผิดพลาดแม้ยามต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เสมือนทางแยกชีวิต

 • ทำให้สามารถประคองตนเอง ให้ผ่านอุปสรรค์ไปได้ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรม

 • เพื่อนำตนเองไปสู่ความรุ่งเรืองและผาสุข

โรงเรียนแห่งชีวิตสอนอะไรด้านธรรมะ

 • สอนความสำคัญของการมีธรรมเป็นเครื่องนำชีวิต

 • หลักธรรมที่สำคัญๆ ผ่านการเล่าเรื่องราวจากพระไตรปิฏก

 • หลักธรรม การแก้วิบากกรรม

 • การทำบุญให้ถูกวิธี การสร้างบุญบารมี

 • สอนการนั่งสมาธิแบบอานาปานสติ

โรงเรียนแห่งชีวิตสอนอะไรด้านชีวิตและจริยธรรม

 • เรื่องศีล การมีหิริโอตับปะ หรือความละอายชั่ว กลัวบาป

 • ความกตัญญูรู้คุณ ต่อบิดามารดา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้มีพระคุณ

 • สอนความรักชาติผ่านเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

 • สอนวิชาชีวิตศาสตร์ การควบคุมอารมณ์ การตอบสนองต่อสิ่งยั่วยุทางสังคม

 • การรู้จักตัวเอง การวางเป้าหมายชีวิต การเลือกคบเพื่อน

 • ฝึกความอดทน ฝึกวิธีคิด และ ฝึกการมีสติ ฝึกความวางเฉย

คำสอนอานาปาณสติ

โดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

"จิตวิญญาณเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต

เพราะหากกายไม่มีจิตอาศัยอยู่ 

กายนั้นก็เป็นเพียงวัตถุหรือเรียกว่า ศพ 

แล้วทำไม มนุษย์จึงไม่ให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณ..."