เตโช,เตโชวิปัสสนากรรมฐาน
เตโช,เตโชวิปัสสนา,อัจฉราวดี วงศ์สกล
เตโช,เตโชวิปัสสนา,อัจฉราวดี วงศ์สกล
เเตโช,ตโชวิปัสสนา,อัจฉราวดี วงศ์สกล
เตโช,เตโชวิปัสสนา,อัจฉราวดี วงศ์สกล